07/11/17

דו"ח הוועדה הבינלאומית להערכת איכות בתחום הנדסה רפואית וביו-רפואית באוניברסיטת תל-אביב

בישיבתה ביום י"ח בחשון תשע"ח (7.11.2017) אימצה המועצה להשכלה הגבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות, והחליטה כלהלן:

 1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של פרופ' רוס את'ייר על עבודתה היסודית והמעמיקה ועל הדו"ח שהגישה.
 2. המועצה להשכלה גבוהה קוראת למוסד ללמוד בעיון את מכלול המלצות הוועדה הבינלאומית המופיעות בדו"ח, לפעול ליישומן ולצרף עדכון למל"ג אודות התקדמות יישומן.
 3. הוועדה הבינלאומית סבורה כי המחלקה אינה ממצה את מלוא הפוטנציאל שלה, בעיקר בשל שונות רבה ברמת המחקר וההוראה של חברי הסגל האקדמי.
 4. המועצה להשכלה גבוהה מבקשת מהמוסד להתייחס למספר נושאים מרכזיים המופיעים בדו"ח הוועדה ולדווח למל"ג בפירוט אודות יישומן של ההמלצות אשר מפורטות בסעיפים 4 א-ו להלן, עד לתאריך 01.08.18 :

א.         חזון התוכנית

על המחלקה לנסח תוכנית אסטרטגית אשר תכלול בין השאר, התייחסות מפורשת לתחומי העסקת הסגל. מומלץ כי המחלקה תיעזר בגורם חיצוני כחלק מתהליך זה וכי גיוס חברי סגל נוספים יוכפף לתוכנית זו.

ב.         מבנה ארגוני

אין להעביר את המחלקה לפקולטה לרפואה, אלא להשאירה בפקולטה להנדסה.

 

ג.          תוכניות לימודים

 1. על סגל המחלקה להגדיר את הנהלים לסקירת עמיתים של מיומנויות הוראה, והמשך אסטרטגיות אחרות לשיפור ההוראה, כגון סמינר ההוראה השנתי.
 2. יש לפתח קורס חובה במושגי יסוד בקניין רוחני וענייני רגולציה לכל הסטודנטים, הקורס יינתן כחלק מפעילויות הקליטה הראשוניות של הסטודנטים, או כחלק מהקורסים העוסקים בהיבט העסקי/יזמי של הטכנולוגיה הרפואית.

ד.         סגל

 1. על המחלקה להשקיע את מירב המאמצים בהעסקת איש סגל אחד המתמחה בביו-חומרים/הנדסת רקמות ברמה התאית/מולקולרית, וזאת בכדי להיערך לאפשרות שד"ר בינדרמן יבחר לפרוש בקרוב מהוראה.
 2. על מנת לשפר את יעילות המחלקה, עליה להגדיל את מספר חברי הסגל התומך במחלקה ולהגיע ליחס של 0.5:1 בינו לבין סגל האקדמי.
 3. יש להכפיל את גודלה של ועדת ההוראה במחלקה לשישה חברי סגל.

ה.         תוצאות ההוראה והלמידה

 1. עבור כל קורס, יש להוסיף את תוצאות ההוראה והלמידה תוך הקפדה על שימוש בתבנית אחידה עבור הסילבוסים.
 2. על סגל המחלקה להגדיר את הנהלים לעדכון שוטף של תוצאות הלמידה בסילבוס של כל קורס. קורסים המיישמים למידה מבוססת בעיות יציינו זאת בבירור בסילבוס.

ו.          מחקר

בכדי לשפר את יכולות המחקר במחלקה, יש להגדיל בתוך 3 שנים את מספר הסטודנטים לתואר שלישי לטווח של 30-37 (כפי שהיה בעבר).