20/03/18

דו"ח הוועדה הבינלאומית להערכת איכות בתחום כלכלה – אוניברסיטת חיפה

בישיבתה ביום ד' בניסן תשע"ח (20.3.2018), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות, והחליטה כלהלן:

  1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של פרופ' גאורג וינקלר על עבודתה היסודית והמעמיקה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. המל"ג קוראת לאוניברסיטת חיפה ללמוד בעיון את מכלול המלצות הוועדה הבינלאומית המופיעות בדו"ח ולפעול ליישומן.
  3. המל"ג מבקשת מהמוסד להתייחס למספר נושאים מרכזיים המופיעים בדו"ח הוועדה ולדווח למל"ג בפירוט אודות יישומן של ההמלצות אשר מפורטות להלן, עד לתאריך 01.10.18:

א.         יש להבטיח כי חמשת התקנים הנוספים לחברי סגל ימולאו, תוך שמירה על איכות המחלקה.

ב.         יש לקדם את מדיניות ותהליך גיוס חברי סגל באופן בינלאומי, כלומר לגייס חברי סגל בתחום הכלכלה גם מחוץ לישראל.

ג.          יש להגדיר הנחיות ברורות ושקופות לקידום הסגל בתוך המחלקה.

  1. המל"ג מעודדת את המוסד לפעול ליישום ההמלצות הבאות:

א.         במידה והמוסד רוצה להגדיל ולפתח את המחלקה לכלכלה, כך שתהווה מרכז משמעותי בתחום בצפון הארץ, יש לפתח תוכנית אסטרטגית רוחבית שתכלול גם תחומי התמחות נוספים בכלכלה.

ב.  יש להגדיר באופן ברור את  החזון והמטרות של תוכנית הPh.D. .

ג.   יש לספק קורסים נוספים בשפה האנגלית.

ד.  יש לעדכן את הקורסים והתוכנות הסטטיסטיות בתחום ה big data.