20/03/18

דו"ח הוועדה הבינלאומית להערכת איכות בתחום כלכלה – אוניברסיטת תל-אביב

בישיבתה ביום ד' בניסן תשע"ח (20.3.2018), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות, והחליטה כלהלן:

  1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של פרופ' גאורג וינקלר על עבודתה היסודית והמעמיקה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. המל"ג קוראת לאוניברסיטת תל-אביב ללמוד בעיון את מכלול המלצות הוועדה הבינלאומית המופיעות בדו"ח ולפעול ליישומן.
  3. המל"ג מבקשת מהמוסד להתייחס למספר נושאים מרכזיים המופיעים בדו"ח הוועדה ולדווח למל"ג בפירוט אודות יישומן של ההמלצות אשר מפורטות להלן, עד לתאריך 1.10.180:

א.         יש לגבש מודל תקצוב מתאים (ברמת המוסד) אשר יספק משאבים נוספים ויסיר מכשולים קיימים לצורך צמצום נדרש של יחס סגל-סטודנט.

ב.         על מנת להמשיך ולגייס חברי סגל, מומלץ לצמצם את עומס ההוראה למרצים המצויים בשלב מרכזי של הקריירה.

  1. המל"ג מעודדת את המוסד לפעול ליישום ההמלצות הבאות:

א.         יש לבחון ולגבש תוכנית עדכנית לתואר הראשון והשני ובכלל זה: פיתוח קורסים באנגלית, תוכנית לתואר שני בסטנדרט בינלאומי ועוד.

ב.         יש להציע תוכנית למסלול ישיר לדוקטורט עבור בוגרי תואר ראשון.