20/03/18

דו"ח הוועדה הבינלאומית להערכת איכות בתחום כלכלה – האוניברסיטה העברית בירושלים

בישיבתה ביום ד' בניסן תשע"ח (20.3.2018), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות, והחליטה כלהלן:

  1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של פרופ' גאורג וינקלר על עבודתה היסודית והמעמיקה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. המל"ג קוראת לאוניברסיטה העברית ללמוד בעיון את מכלול המלצות הוועדה הבינלאומית המופיעות בדו"ח ולפעול ליישומן.
  3. המל"ג מבקשת מהמוסד להתייחס למספר נושאים מרכזיים המופיעים בדו"ח הוועדה ולדווח למל"ג בפירוט אודות יישומן של ההמלצות אשר מפורטות להלן, עד לתאריך 1.10.180:

א.         על הנהלת המוסד והמחלקה להגיע להסכם בנוגע לתוכנית אסטרטגית, אשר תמקם מחדש את המחלקה ברמה בינלאומית גבוהה.

ב.         התוכנית האסטרטגית חייבת לכלול גם יעד רצוי לגודל המחלקה ולצורך כך:

  1. יש לספק מספיק תקנים למחלקה לכלכלה.
  2. יש למלא תקנים המתפנים בעקבות שלילת קביעות או פרישה לגמלאות.
  3. יש לאפשר למחלקה גמישות בתהליך גיוס חברי סגל לתקנים שהתפנו.
  4. המל"ג מעודדת את המוסד לפעול ליישום ההמלצות הבאות:

א.         בטווח הארוך, על המחלקה להתאחד בקמפוס אחד. עד אז, יש לוודא שהחלוקה הפיזית לא תיפגע בתקשורת בין חברי הסגל במחלקה.

ב.         יש להמשיך ולחזק את ההיבט הבינלאומי בפעילותיה השונות.

ג.          יש לבחון מחדש את מבנה התוכניות לתואר שני, לשם התייעלות וניצול מיטבי של משאבי ההוראה הקיימים.

ד.         יש להמשיך לקדם את התוכנית המשותפת לתואר השני עם אוניברסיטת תל אביב, תוך קביעת מדיניות ברורה ומוסכמת בנוגע להוראתה בשפה האנגלית.