20/03/18

דו"ח הוועדה הבינלאומית להערכת איכות בתחום כלכלה – האוניברסיטה הפתוחה

בישיבתה ביום ד' בניסן תשע"ח (20.3.2018), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות, והחליטה כלהלן:

  1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של פרופ' גאורג וינקלר על עבודתה היסודית והמעמיקה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. המל"ג קוראת לאוניברסיטה הפתוחה ללמוד בעיון את מכלול המלצות הוועדה הבינלאומית המופיעות בדו"ח ולפעול ליישומן.
  3. המל"ג מבקשת מהמוסד להתייחס למספר נושאים מרכזיים המופיעים בדו"ח הוועדה ולדווח למל"ג בפירוט אודות יישומן של ההמלצות אשר מפורטות להלן, עד לתאריך 01.10.18:

א.         על מנת לצמצם את אחוזי הנשירה של הסטודנטים מהתוכנית, יש לאסוף ולנתח את הנתונים לגבי אחוזי הנשירה, הסיבות לנשירה, והמקומות החלופיים שבוחרים הסטודנטים.

ב.  בטרם תתאפשר פתיחת תוכנית לתואר שני, יש לגייס עוד שני חברי סגל לפחות.

  1. המל"ג מעודדת את המוסד לפעול ליישום ההמלצות הבאות:

א.  יש לנתח ולבחון את תפוקות הלמידה של הקורסים המוצעים בתוכנית.

ב.  יש להוסיף קורסים בשפה האנגלית לתוכנית הלימודים.