20/03/18

דו"ח הוועדה הבינלאומית להערכת איכות בתחום כלכלה המכללה האקדמית של תל- אביב – יפו

בישיבתה ביום ד' בניסן תשע"ח (20.3.2018), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות, והחליטה כלהלן:

  1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של פרופ' גאורג וינקלר על עבודתה היסודית והמעמיקה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. המל"ג קוראת למכללה האקדמית תל אביב-יפו ללמוד בעיון את מכלול המלצות הוועדה הבינלאומית המופיעות בדו"ח ולפעול ליישומן.
  3. המל"ג מבקשת מהמוסד להתייחס למספר נושאים מרכזיים המופיעים בדו"ח הוועדה ולדווח למל"ג בפירוט אודות יישומן של ההמלצות אשר מפורטות להלן, עד לתאריך 01.10.18:

א.         יש להגדיר תהליכי קידום שקופים לחברי הסגל, אשר יהיו מתואמים עם חזון המוסד.

ב.         על מנת להגיע למסה קריטית, יש לגייס למחלקה באופן מיידי עוד שני חברי סגל לפחות, בעדיפות למועמדים מתחום הכלכלה היישומית.

  1. המל"ג מעודדת את המוסד לפעול ליישום ההמלצות הבאות:

א.         יש להגדיר במסגרת החזון והיעדים את האיזון בין מחקר והוראה במחלקה לכלכלה.

ב.         יש לספק עוזרי הוראה לחברי הסגל, ניתן להיעזר בסטודנטים בשנה האחרונה ללימודיהם (שנה ג').

ג.          יש להגדיר מדיניות ברורה להתמודדות עם חברי סגל שקיבלו תוצאות נמוכות באופן חריג בסקרי ההוראה.

ד.         יש להציע קורסי בחירה נוספים בכלכלה ובמדעי החברה.

ה.  יש לשלב את תחום המחשוב (computation) בתוכנית הלימודים הנוכחית.

ו.   יש לפתח קשרים עם בוגרים ולכלול אותם בפעילויותיו.