20/03/18

דו"ח הוועדה הבינלאומית להערכת איכות בתחום כלכלה – המכללה האקדמית תל-חי

בישיבתה ביום ד' בניסן תשע"ח (20.3.2018), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות, והחליטה כלהלן:

  1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של פרופ' גאורג וינקלר על עבודתה היסודית והמעמיקה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. המל"ג קוראת למכללה האקדמית תל-חי ללמוד בעיון את מכלול המלצות הוועדה הבינלאומית המופיעות בדו"ח ולפעול ליישומן.
  3. המל"ג מבקשת מהמוסד להתייחס למספר נושאים מרכזיים המופיעים בדו"ח הוועדה ולדווח למל"ג בפירוט אודות יישומן של ההמלצות אשר מפורטות להלן, עד לתאריך 1.10.180:

א.  יש להגדיר במסגרת החזון והיעדים את האיזון בין מחקר והוראה במחלקה לכלכלה.

ב.  יש לנסח מדיניות בינלאומית ברורה, הכוללת קורסים נוספים בשפה האנגלית.