20/03/18

דו"ח הוועדה הבינלאומית להערכת איכות בתחום כלכלה – המסלול האקדמי של המכללה למינהל

בישיבתה ביום ד' בניסן תשע"ח (20.3.2018), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות, והחליטה כלהלן:

  1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של פרופ' גאורג וינקלר על עבודתה היסודית והמעמיקה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. המל"ג קוראת למכללה למינהל ללמוד בעיון את מכלול המלצות הוועדה הבינלאומית המופיעות בדו"ח ולפעול ליישומן.
  3. הערות הוועדה הבינלאומית בעניין התוכנית לתואר שני בכלכלה יישומית תובאנה לידיעת וועדת המשנה התחומית לחברה וניהול לקבלת החלטה בדבר מתן הסמכה קבועה לתוכנית.
  4. המל"ג מבקשת מהמוסד להתייחס למספר נושאים מרכזיים המופיעים בדו"ח הוועדה ולדווח למל"ג בפירוט אודות יישומן של ההמלצות אשר מפורטות להלן, עד לתאריך 01.10.18:

א.         יש להגדיר במסגרת החזון והיעדים את האיזון בין מחקר והוראה במחלקה לכלכלה.

ב.         יש לתת מענה להטרוגניות של רמת הסטודנטים המתקבלים למחלקה.

ג.          יש להוסיף קורסים המועברים בשפה האנגלית וקורסים בנושאים של מיומנויות קריאה וכתיבה באנגלית.