20/03/18

דו"ח הוועדה הבינלאומית להערכת איכות בתחום כלכלה – המרכז האקדמי רופין

בישיבתה ביום ד' בניסן תשע"ח (20.3.2018), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות, והחליטה כלהלן:

  1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של פרופ' גאורג וינקלר על עבודתה היסודית והמעמיקה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. המל"ג קוראת למרכז האקדמי רופין ללמוד בעיון את מכלול המלצות הוועדה הבינלאומית המופיעות בדו"ח ולפעול ליישומן.
  3. בשלב זה, לא תאפשר המל"ג לבית הספר לפתוח תוכנית לתואר שני בתחום במצבו הנוכחי.
  4. המל"ג מבקשת מהמוסד להתייחס למספר נושאים מרכזיים המופיעים בדו"ח הוועדה ולדווח למל"ג בפירוט אודות יישומן של ההמלצות אשר מפורטות להלן, עד לתאריך 01.10.18:

א.         יש להגדיר תהליכי קידום שקופים לחברי הסגל, אשר יהיו מתואמים עם חזון המוסד.

ב.         יש לגייס אנשי סגל נוספים בכלכלה על מנת לצמצם את יחסי סגל-סטודנט הגבוהים.

  1. המל"ג מעודדת את המוסד לפעול ליישום ההמלצות הבאות:

א.  יש להגדיר במסגרת החזון והיעדים את האיזון בין מחקר והוראה במחלקה לכלכלה.

ב.         יש לשפר את המעקב אחר בוגרים, במיוחד בתוכנית לכלכלה וניהול.