12/02/19

דו"ח הוועדה הבינלאומית להערכת איכות בתחום הנדסת מכונות – אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

בישיבתה ביום ז' באדר א' תשע"ט (12.2.2019) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות והחליטה כלהלן:

  1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של פרופ' דיוויד נוריס על עבודתה היסודית והמעמיקה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. המל"ג מודה לאוניברסיטת בן-גוריון על התייחסותה להמלצות הוועדה והפעולות שנקטה ליישומן.
  3. המל"ג מבקשת מהמוסד להתייחס לנושאים מרכזיים המופיעים בדו"ח הוועדה ולדווח למל"ג בפירוט אודות יישומן של ההמלצות אשר מפורטות להלן, עד לתאריך 01.12.2019:
    א. לפעול לשיפור התקשורת והשקיפות של הנהלת המוסד אל מול הסגל במחלקה.
    ב. להמשיך במאמצי גיוס הסגל על מנת למלא תקנים פנויים, ולהגדיל את סגל המחלקה ל- 25 חברים.
    ג. לפעול לשיפור עבודות הגמר של הסטודנטים.