12/02/19

דו"ח הוועדה הבינלאומית להערכת איכות בתחום הנדסת מכונות – אוניברסיטת תל-אביב

בישיבתה ביום ז' באדר א' תשע"ט (12.2.2019) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות והחליטה כלהלן:

  1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של פרופ' דיוויד נוריס על עבודתה היסודית והמעמיקה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. המל"ג קוראת לאוניברסיטת תל אביב להמשיך ולפעול ליישום כלל ההמלצות, בדגש על חידוש/עדכון תוכנית הלימודים, בהתאם לתוכנית הפעולה שהגיש.
  3. היישום המלא של המלצות הוועדה הבינלאומית ייבדק בסבב ההערכה הבא או בהתאם לצורך