12/02/19

דו"ח הוועדה הבינלאומית להערכת איכות בתחום הנדסת מכונות – הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל

בישיבתה ביום ז' באדר א' תשע"ט (12.2.2019) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות והחליטה כלהלן:

  1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של פרופ' דיוויד נוריס על עבודתה היסודית והמעמיקה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. בהתבסס על חוות הדעת החיובית של הוועדה הבינלאומית לגבי תהליך הערכת האיכות שקיים הטכניון בתוכנית בהנדסת מכונות, מעודדת המועצה את הטכניון להמשיך בתהליכי ההערכה הפנימיים אותם הוא מקיים ולפעול במקביל ליישום המלצות הוועדה הבינלאומית.
  3. המל"ג רושמת לפניה כי הוועדה הבינלאומית ציינה כי הפקולטה להנדסת מכונות במוסד הינה מובילה ברמה בינלאומית.