12/02/19

דו"ח הוועדה הבינלאומית להערכת איכות בתחום הנדסת מכונות – אוניברסיטת אריאל

בישיבתה ביום ז' באדר א' תשע"ט (12.2.2019) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות והחליטה כלהלן:

  1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של פרופ' דיוויד נוריס על עבודתה היסודית והמעמיקה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. המל"ג מודה לאוניברסיטת אריאל על התייחסותה להמלצות הוועדה והפעולות שנקטה ליישומן.
  3. המל"ג מבקשת מהמוסד להתייחס לנושאים מרכזיים המופיעים בדו"ח הוועדה ולדווח למל"ג בפירוט אודות יישומן של ההמלצות אשר מפורטות להלן, עד לתאריך 01.12.2019:

א. להגדיל את היקף הסגל במחלקה ולייצב את תוכנית הבוגר לפני פתיחת תארים מתקדמים נוספים בתחום.
ב. להשהות את הגדלת מספר הסטודנטים בתוכנית ולהתמקד באיכות הסטודנטים, בין היתר, על מנת לצמצם את הנשירה.