12/02/19

דו"ח הוועדה הבינלאומית להערכת איכות בתחום הנדסת מכונות – המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה

בישיבתה ביום ז' באדר א' תשע"ט (12.2.2019) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות והחליטה כלהלן:

  1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של פרופ' דיוויד נוריס על עבודתה היסודית והמעמיקה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. המל"ג מודה למכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה על התייחסותה להמלצות הוועדה והפעולות שנקטה ליישומן.
  3. המל"ג מבקשת מהמוסד להתייחס לכלל הנושאים המרכזיים המופיעים בדו"ח הוועדה, ודווח למל"ג אודות יישומן של כלל ההמלצות עד לתאריך 01.12.2019.