12/02/19

דו"ח הוועדה הבינלאומית להערכת איכות בתחום הנדסת מכונות – המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון

בישיבתה ביום ז' באדר א' תשע"ט (12.2.2019) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות והחליטה כלהלן:

  1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של פרופ' דיוויד נוריס על עבודתה היסודית והמעמיקה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. המל"ג מודה למכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון על התייחסותה להמלצות הוועדה והפעולות שנקטה ליישומן.
  3. על הנהלת המוסד להגיש תוכנית מפורטת, עד לתאריך 01.12.2019, להפעלת שתי תוכניות לימודים עצמאיות בשני הקמפוסים הנפרדים של המכללה (באר שבע ואשדוד) העומדות בכל הדרישות האקדמיות (הוראה, סגל, תשתיות ומחקר), או לחלופין לאחד את שתי התוכניות בקמפוס אחד.