07/11/17

דו"ח הוועדה הבינלאומית להערכת איכות בתחום הנדסה רפואית וביו-רפואית באפקה המכללה האקדמית להנדסה בתל-אביב

בישיבתה ביום י"ח בחשון תשע"ח (7.11.2017) אימצה המועצה להשכלה הגבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות, והחליטה כלהלן:

  1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של פרופ' רוס את'ייר על עבודתה היסודית והמעמיקה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. המועצה להשכלה גבוהה קוראת למוסד ללמוד בעיון את מכלול המלצות הוועדה הבינלאומית המופיעות בדו"ח, לפעול ליישומן ולצרף עדכון למל"ג אודות התקדמות יישומן.
  3. הוועדה הבינלאומית התרשמה מאוד מהתוכנית לתואר ראשון בהנדסה רפואית במכללה האקדמית אפקה, וציינה כי הנהגת המכללה והמחלקה ראויים לשבח על פיתוח וניהול תוכנית מצליחה זו, אשר נותנת מענה לצורך חשוב בישראל.
  4. המועצה להשכלה גבוהה מבקשת מהמוסד להתייחס למספר נושאים מרכזיים המופיעים בדו"ח הוועדה ולדווח למל"ג בפירוט אודות יישומן של ההמלצות אשר מפורטות בסעיפים א-ד להלן, עד לתאריך 01.10.18 :

א.         חזון התוכנית:

על המחלקה, בשיתוף עם ההנהלה הבכירה של המכללה, לקיים דיון מעמיק בנוגע  להרשמה עתידית של סטודנטים, לרבות התייחסות לנושאים הבאים: (1) הסביבה המיוחדת הנובעת מאופייה האינטימי של המחלקה; (2) התוכנית האסטרטגית למחלקה, שתתייחס לרישום גדול יותר של סטודנטים וצרכי התשתיות בתוכנית הלימודים; (3) היכולת של התעשייה הישראלית ומוסדות אחרים לקלוט את מספר הבוגרים המוגדל.

ב.         תוכנית הלימודים

יש להפוך את הקורסים העוסקים בנושאי רגולציה (FDA, ניסויים קליניים ואתיקה) לקורסי חובה.

ג.          סגל

על המכללה לקיים מסלול מקביל עבור חברי הסגל אשר יאפשר את קידומם האקדמי.

ד.         תוצאות ההוראה והלמידה

  1. עבור כל קורס, יש להוסיף את תוצאות ההוראה והלמידה תוך הקפדה על שימוש בתבנית אחידה עבור הסילבוסים.
  2. על סגל המחלקה להגדיר את הנהלים לעדכון שוטף של תוצאות הלמידה בסילבוס של כל קורס. קורסים המיישמים למידה מבוססת בעיות יציינו זאת בבירור בסילבוס.