18/06/19

דו"ח הוועדה הבינלאומית להערכת איכות בתחום הכשרת מורים לאנגלית במכללות לחינוך – מכללה ירושלים

בישיבתה ביום ט"ו בסיון תשע"ט (18.6.2019) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות והחליטה כלהלן:

 1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של פרופ' קלוד גולדנברג על עבודתה היסודית והמעמיקה ועל הדו"ח שהגישה.
 2. המועצה מודה למכללה ירושלים על התייחסותה להמלצות הוועדה והפעולות שנקטה ליישומן.
 3. המועצה מבקשת מהמוסד להתייחס למספר נושאים מרכזיים המופיעים בדו"ח הוועדה ולדווח למל"ג בפירוט אודות יישומן של ההמלצות אשר מפורטות להלן, עד לתאריך 01.11.2019:
  א. קורסים פדגוגיים צריכים לכסות באופן ברור, מקיף ומאוזן את ארבעת כישורי השפה הנדרשים, כמו גם דקדוק, אוצר מילים והגייה.
  ב. על המחלקה לוודא כי קורסים פרטניים של אוצר מילים וקריאה תורמים באופן משמעותי לפיתוח יומנה בשפה האנגלית, או לשנות את האופן בו הם נלמדים.
  ג. קורסי חובה בספרות צריכים להתייחס לגישות שונות, כולל התייחסות לקונטקסט היסטורי ותרבותי, ורב-תרבותיות בספרות האנגלית.
  ד. ההתנסות המעשית צריכה להיות מלווה בקורס תומך המתבסס על מפגשים שבועיים.
  ה. צריך להתקיים קשר הדוק יותר בין קורסים על שיטות הוראת אנגלית פרקטיות לבין ההתנסות המעשית.