דו"ח הוועדה הבינלאומית להערכת איכות בתחום הכשרת מורים לאנגלית במכללות לחינוך – המכללה האקדמית לחינוך ולספורט אוהלו בקצרין

בישיבתה ביום ט"ו בסיון תשע"ט (18.6.2019) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות והחליטה כלהלן:

  1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של פרופ' קלוד גולדנברג על עבודתה היסודית והמעמיקה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. המועצה מקבלת את המלצת הוועדה הבינלאומית כי המוסד צריך להציע תוכנית רב-גילאית בלבד, במקום התוכנית במסלול היסודי.
  3. המועצה קוראת למוסד לפעול ליישום מלא של המלצות הוועדה ולעדכן את תוכנית הלימודים הרב-גילאית בהתאם.
  4. מעקב אחר יישום המלצות הוועדה לתוכנית הרב-גילאית יתקיים במסגרת תהליך ההסמכה בוועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות.