18/06/19

דו"ח הוועדה הבינלאומית להערכת איכות בתחום הכשרת מורים לאנגלית במכללות לחינוך – המכללה האקדמית לחינוך – אורות ישראל מיסודן של מכללת אורות ישראל ומכללת מורשת יעקב

בישיבתה ביום ט"ו בסיון תשע"ט (18.6.2019) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות והחליטה כלהלן:

 1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של פרופ' קלוד גולדנברג על עבודתה היסודית והמעמיקה ועל הדו"ח שהגישה.
 2. המועצה מודה למכללת אורות ישראל על התייחסותה להמלצות הוועדה והפעולות שנקטה ליישומן.
 3. המועצה מבקשת מהמוסד להתייחס למספר נושאים מרכזיים המופיעים בדו"ח הוועדה ולדווח למל"ג בפירוט אודות יישומן של ההמלצות אשר מפורטות להלן, עד לתאריך 01.11.2019:
  א. להוסיף קורס על רכישת שפה שנייה ורב-שפתיות, על מנת להכין את הסטודנטים טוב יותר להתמודדות עם קהילת לומדים מגוונת.
  ב. קורסי הספרות צריכים להתייחס למתודולוגיות הוראת ספרות לקבוצות גיל שונות ולשיטות הוראת ספרות.
  ג. ככלל, קורסים צריכים לכלול התייחסות מפורשת לשיטות הערכה ומתודולוגיות קריאה, כתיבה ודיבור.
  ד. ליצור הבחנה ברורה במתודולוגיה של המסלול הגילאי – יסודי ועל-יסודי, על מנת לחדד את ההבדלים ההתפתחותיים בין ילדים צעירים לילדים בוגרים.
  ה. ההכשרה המעשית צריכה להתחיל מוקדם יותר (לפני קורס מתודולוגיה), על ידי התבוננות בכיתות לומדים שונות ומגוונות.
  ו. ההכשרה המעשית צריכה לעבור לאחריות המחלקה לאנגלית.
  ז. יש להגדיל את מספר המדריכים הפדגוגיים על מנת לאפשר יותר אינטראקציות בין-אישיות עם הסטודנטים.
  ח. על המוסד להכיר במחלקה לאנגלית כמחלקה האחראית על הכשרת מורים לאנגלית