18/06/19

דו"ח הוועדה הבינלאומית להערכת איכות בתחום הכשרת מורים לאנגלית במכללות לחינוך – המכללה האקדמית אחוה

בישיבתה ביום ט"ו בסיון תשע"ט (18.6.2019) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות והחליטה כלהלן:
1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של פרופ' קלוד גולדנברג על עבודתה היסודית והמעמיקה ועל הדו"ח שהגישה.
2. המועצה מודה למכללה האקדמית אחוה על התייחסותה להמלצות הוועדה והפעולות שנקטה ליישומן.
3. המועצה מבקשת מהמוסד להתייחס למספר נושאים מרכזיים המופיעים בדו"ח הוועדה ולדווח למל"ג בפירוט אודות יישומן של ההמלצות אשר מפורטות להלן, עד לתאריך 01.11.2019:
א. קורסי ספרות צריכים להתבסס על יצירות ששפת המקור שלהן היא אנגלית, תוך התייחסות לאנגלית כשפה בינלאומית, וגישות ספרותיות וביקורתיות.
ב. להדגיש יומנה בקריאה וכתיבה, בנוסף ליומנה בדיבור.
ג. סטודנטים צריכים להיחשף להכשרה המעשית בכל שנת לימודים, החל מהשנה הראשונה, ובשנה השלישית להתנסות לפחות יומיים בשבוע בהוראת כיתה.