18/06/19

דו"ח הוועדה הבינלאומית להערכת איכות בתחום הכשרת מורים לאנגלית במכללות לחינוך – אלקאסמי – מכללה אקדמית לחינוך

בישיבתה ביום ט"ו בסיון תשע"ט (18.6.2019) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות והחליטה כלהלן:
1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של פרופ' קלוד גולדנברג על עבודתה היסודית והמעמיקה ועל הדו"ח שהגישה.
2. המועצה מודה למכללת אלקאסמי על התייחסותה להמלצות הוועדה והפעולות שנקטה ליישומן.
3. המועצה מבקשת מהמוסד להתייחס למספר נושאים מרכזיים המופיעים בדו"ח הוועדה ולדווח למל"ג בפירוט אודות יישומן של ההמלצות אשר מפורטות להלן, עד לתאריך 01.11.2019:
א. להמשיך בהפיכת קורסי חינוך הנלמדים כיום בערבית לקורסים בשפה האנגלית.
ב. לשפר את קורסי האוריינות.
ג. לשלב מגוון רחב של טקסטים בקורסים, כולל ספרות עכשווית לנוער.
ד. לחדש את ההכשרה המעשית בשנה הראשונה ללימודים.
ה. לקיים מפגשים תקופתיים בין המחלקה לאנגלית לבין המחלקה לחינוך על מנת להבטיח שיתוף פעולה.