18/06/19

דו"ח הוועדה הבינלאומית להערכת איכות בתחום הכשרת מורים לאנגלית במכללות לחינוך – המכללה האקדמית לחינוך גבעת ושינגטון

בישיבתה ביום ט"ו בסיון תשע"ט (18.6.2019) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות והחליטה כלהלן:
1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של פרופ' קלוד גולדנברג על עבודתה היסודית והמעמיקה ועל הדו"ח שהגישה.
2. המועצה מודה למכללה האקדמית לחינוך גבעת וושינגטון על התייחסותה להמלצות הוועדה והפעולות שנקטה ליישומן.
3. המועצה מבקשת מהמוסד להתייחס למספר נושאים מרכזיים המופיעים בדו"ח הוועדה ולדווח למל"ג בפירוט אודות יישומן של ההמלצות אשר מפורטות להלן, עד לתאריך 01.11.2019:
א. ככל הניתן, קורסי פדגוגיה צריכים להילמד בשפה האנגלית.
ב. להמשיך ולעקוב על השפעת דרישות הקבלה הגבוהות יותר על רמת היומנה של סטודנטים.
ג. קורסי בלשנות צריכים לשים דגש רב יותר על היישום הפרקטי בכיתה.
ד. קורסים מתודולוגיים צריכים להדגיש יישום פרקטי של תיאוריות.
ה. על המוסד לבחון דרכים להגדלת מספר הנרשמים לחוג לאנגלית.
ו. אם המוסד מתכנן להגדיל את מספר הקורסים המקוונים בתוכנית הלימודים, עליו לספק הכשרה מתאימה הן לסגל והן לסטודנטים.