18/06/19

דו"ח הוועדה הבינלאומית להערכת איכות בתחום הכשרת מורים לאנגלית במכללות לחינוך – המכללה האקדמית לחינוך ע"ש א.ד. גורדון

בישיבתה ביום ט"ו בסיון תשע"ט (18.6.2019) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות והחליטה כלהלן:
1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של פרופ' קלוד גולדנברג על עבודתה היסודית והמעמיקה ועל הדו"ח שהגישה.
2. המועצה מודה למכללת גורדון ללימודי חינוך על התייחסותה להמלצות הוועדה והפעולות שנקטה ליישומן.
3. המועצה מבקשת מהמוסד להתייחס למספר נושאים מרכזיים המופיעים בדו"ח הוועדה ולדווח למל"ג בפירוט אודות יישומן של ההמלצות אשר מפורטות להלן, עד לתאריך 01.11.2019:
א. להבטיח כי אין כפילויות בתכנים ובקורסים בתוכנית הלימודים.
ב. קורסי חובה בספרות צריכים להתייחס לגישות שונות, כולל התייחסות לקונטקסט היסטורי ותרבותי, ורב-תרבותיות בספרות האנגלית.
ג. סילבוסים צריכים לכלול הפניות לכתבי עת כחלק מחומרי הקריאה בקורס.