18/06/19

דו"ח הוועדה הבינלאומית להערכת איכות בתחום הכשרת מורים לאנגלית במכללות לחינוך – מכללת הרצוג מיסודן של מכללת ליפשיץ ומכללת הרצוג

בישיבתה ביום ט"ו בסיון תשע"ט (18.6.2019) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות והחליטה כלהלן:
1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של פרופ' קלוד גולדנברג על עבודתה היסודית והמעמיקה ועל הדו"ח שהגישה.
2. המועצה מודה למכללה האקדמית הרצוג על התייחסותה הרצינית והמעמיקה להמלצות הוועדה והפעולות שנקטה ליישומן.
3. המועצה קוראת למוסד להמשיך ולפעול ליישום כלל ההמלצות, בהתאם לתוכנית הפעולה שהגיש.
4. המועצה מבקשת מהמוסד להתייחס למספר נושאים מרכזיים המופיעים בדו"ח הוועדה ולדווח למל"ג בפירוט אודות יישומן של ההמלצות אשר מפורטות להלן, עד לתאריך 01.11.2019:
א. להוסיף קורס יומנה נוסף עבור סטודנטים ששפת האם שלהם היא לא אנגלית.
ב. לבקש מסטודנטים משוב על מידת האפקטיביות של קורסים מקוונים.