18/06/19

דו"ח הוועדה הבינלאומית להערכת איכות בתחום הכשרת מורים לאנגלית במכללות לחינוך – חמדת הדרום – המכללה האקדמית לחינוך

בישיבתה ביום ט"ו בסיון תשע"ט (18.6.2019) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות והחליטה כלהלן:
1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של פרופ' קלוד גולדנברג על עבודתה היסודית והמעמיקה ועל הדו"ח שהגישה.
2. המועצה מודה למכללה לחינוך חמדת הדרום על התייחסותה להמלצות הוועדה והפעולות שנקטה ליישומן.
3. המועצה מבקשת מהמוסד להתייחס למספר נושאים מרכזיים המופיעים בדו"ח הוועדה ולדווח למל"ג בפירוט אודות יישומן של ההמלצות אשר מפורטות להלן, עד לתאריך 01.11.2019:
א. נושאים מרכזיים בתוכנית הלימודים צריכים להילמד באופן שיטתי ומקיף (בהתאם למיפוי תוכנית הלימודים כפי שמופיע בדו"ח הרוחבי של הוועדה).
ב. קורסי ספרות צריכים להתבסס על יצירות ששפת המקור שלהן היא אנגלית, תוך התייחסות לאנגלית כשפה בינלאומית, וגישות ספרותיות וביקורתיות.