18/06/19

דו"ח הוועדה הבינלאומית להערכת איכות בתחום הכשרת מורים לאנגלית במכללות לחינוך – מכללת סכנין – מכללה אקדמית להכשרת עובדי הוראה

בישיבתה ביום ט"ו בסיון תשע"ט (18.6.2019) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות והחליטה כלהלן:
1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של פרופ' קלוד גולדנברג על עבודתה היסודית והמעמיקה ועל הדו"ח שהגישה.
2. המועצה מודה למכללת סכנין על התייחסותה להמלצות הוועדה והפעולות שנקטה ליישומן.
3. המועצה מבקשת מהמוסד להתייחס למספר נושאים מרכזיים המופיעים בדו"ח הוועדה ולדווח למל"ג בפירוט אודות יישומן של ההמלצות אשר מפורטות להלן, עד לתאריך 01.11.2019:

א. להעריך ולעקוב אחר רמת היומנה של סטודנטים טרם תחילת הלימודים, לפני ההכשרה המעשית ובסוף הלימודים.
ב. על הסגל לתאם ביניהם את החומר הנלמד בקורסים על מנת לוודא כיסוי מתאים של הנושאים המרכזיים ולהימנע מכפילויות.
ג. סטודנטים צריכים להתנסות בהכשרה מעשית לפחות החל מהשנה השנייה. אין לדחות את ההכשרה המעשית רק לשנה השלישית.
ד. קורסי ספרות צריכים לשקף את השפה האנגלית כשפה בינלאומית ולהתייחס גם לכותבים ויוצרים מחוץ לארה"ב/בריטניה.
ה. יש לוודא כי ספרי קריאת חובה זמינים במהדורה המעודכנת ביותר בספרייה.