18/06/19

דו"ח הוועדה הבינלאומית להערכת איכות בתחום הכשרת מורים לאנגלית במכללות לחינוך – המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי

בישיבתה ביום ט"ו בסיון תשע"ט (18.6.2019) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות   והחליטה כלהלן:

  1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של פרופ' קלוד גולדנברג על עבודתה היסודית והמעמיקה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. המועצה מודה למכללת קיי על התייחסותה הרצינית והמעמיקה להמלצות הוועדה והפעולות שנקטה ליישומן.
  3. המועצה קוראת למוסד להמשיך ולפעול ליישום כלל ההמלצות, בהתאם לתוכנית הפעולה שהגיש.
  4. היישום המלא של המלצות הוועדה הבינלאומית ייבדק בסבב ההערכה הבא או בהתאם לצורך.