18/06/19

דו"ח הוועדה הבינלאומית להערכת איכות בתחום הכשרת מורים לאנגלית במכללות לחינוך – המכללה האקדמית הדתית לחינוך שאנן

בישיבתה ביום ט"ו בסיון תשע"ט (18.6.2019) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות והחליטה כלהלן:
1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של פרופ' קלוד גולדנברג על עבודתה היסודית והמעמיקה ועל הדו"ח שהגישה.
2. המועצה מודה למכללת שאנן על התייחסותה להמלצות הוועדה והפעולות שנקטה ליישומן.
3. המועצה מבקשת מהמוסד להתייחס למספר נושאים מרכזיים המופיעים בדו"ח הוועדה ולדווח למל"ג בפירוט אודות יישומן של ההמלצות אשר מפורטות להלן, עד לתאריך 01.11.2019:
א. על המוסד לפעול להגדלת הנרשמים לחוג לאנגלית, דרך אפיקים שונים, כולל מיזוגים ואיחודים אפשריים.
ב. יש לספק לסטודנטים הכשרה ייעודית להשתתפות אפקטיבית בקורסים דיגיטליים.
ג. לבחון מחדש את ההנחיה המגבילה קריאת חובה ל-100 עמודים בקורס, ולאפשר גמישות בקורסים שונים.
ד. ככל הניתן, קורסי חינוך צריכים להילמד בשפה האנגלית.
ה. לאפשר חשיפה להכשרה מעשית כבר מהשנה הראשונה, כפי שהיה בעבר.
ו. קורסי ספרות צריכים להתייחס להיבטים של הוראת ספרות בכיתה כחלק מההכשרה המקצועית להוראה.