18/06/19

דו"ח הוועדה הבינלאומית להערכת איכות בתחום הכשרת מורים לאנגלית במכללות לחינוך – המכללה האקדמית לחינוך "תלפיות"

בישיבתה ביום ט"ו בסיון תשע"ט (18.6.2019) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות והחליטה כלהלן:
1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של פרופ' קלוד גולדנברג על עבודתה היסודית והמעמיקה ועל הדו"ח שהגישה.
2. המועצה מודה למכללת תלפיות על התייחסותה להמלצות הוועדה והפעולות שנקטה ליישומן.
3. המועצה מבקשת מהמוסד להתייחס למספר נושאים מרכזיים המופיעים בדו"ח הוועדה ולדווח למל"ג בפירוט אודות יישומן של ההמלצות אשר מפורטות להלן, עד לתאריך 01.11.2019:
א. להגדיל את מספר קורסי היומנה ומספר השעות של קורסי יומנה על מנת לחזק ולשפר את המיומנות השפתית של הסטודנטים.
ב. לוודא כי מתקיימת גישת הערכה אחידה של תוצרי למידה בכל הקורסים.
ג. סטודנטים בתוכנית ההסבה צריכים להיפגש עם המדריך הפדגוגי לקבלת משוב על עבודתם באופן שבועי וקבוע, בדומה לתוכנית הרגילה.
ד. יש למנות אחראי מטעם הסגל או המנהל לאיתור , בחירה ותאום של מורים מנחים להכשרה מעשית בבתי הספר.