16/07/19

דו"ח הוועדה הבינלאומית להערכת איכות בתחום תקשורת חזותית – בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים

בישיבתה ביום י"ג בתמוז תשע"ט (16.7.2019) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות והחליטה כלהלן:
1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותה של פרופ' ננסי סקולוס על עבודתה היסודית והמעמיקה ועל הדו"ח שהגישה.
2. המועצה מודה לבצלאל- אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים על התייחסותו להמלצות הוועדה והפעולות שנקט ליישומן.
3. המועצה רושמת לפניה כי הוועדה הבינלאומית ציינה כי המחלקה לתקשורת חזותית במוסד הינה מהמובילות בתחומה בארץ.
4. המועצה מבקשת מהמוסד להתייחס לכלל הנושאים המרכזיים המופיעים בדו"ח הוועדה ובדגש על ההמלצות בדבר שיפור איכות ההוראה והלמידה של תוכנית הלימודים:

א. מיפוי והגדרת תוצרי למידה והוראה מפורטים לאורך כל תוכנית הלימודים
ב. הגדרה ותיעוד של קריטריונים עקביים להערכת עבודת הסטודנט כולל מתן הערכות בכתב לצד הערכה מספרית.
ג. תמיכה וייעוץ לכל סטודנט במהלך התקדמותו לאורך מסלול הלימודים.