16/07/19

דו"ח הוועדה הבינלאומית להערכת איכות בתחום תקשורת חזותית – המכון הטכנולוגי חולון

ישיבתה ביום י"ג בתמוז תשע"ט (16.7.2019) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות והחליטה כלהלן:
1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותה של פרופ' ננסי סקולוס על עבודתה היסודית והמעמיקה ועל הדו"ח שהגישה.
2. המועצה מודה למכון טכנולוגי חולון על התייחסותו להמלצות הוועדה והפעולות שנקט ליישומן.
3. המועצה להשכלה גבוהה מבקשת מהמוסד להתייחס לכלל הנושאים המופיעים בדו"ח הוועדה ולדווח למל"ג בפירוט אודות יישומן של ההמלצות אשר מפורטות להלן, עד לתאריך 30.06.2020:

א. מיפוי והגדרת תוצרי למידה והוראה מפורטים לאורך כל תוכנית הלימודים.
ב. הגדרה ותיעוד של קריטריונים עקביים להערכת עבודת הסטודנט כולל מתן הערכות בכתב לצד הערכה מספרית.
ג. תמיכה וייעוץ לכל סטודנט במהלך התקדמותו לאורך מסלול הלימודים.