28/11/17

דו"ח הוועדה הבינלאומית להערכת איכות בתחום הנדסת חשמל – המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה

בישיבתה ביום י' בכסלו תשע"ח (28.11.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות, והחליטה כלהלן:

  1. המל"ג מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של פרופ' אלן אופנהיים על עבודתה היסודית והמעמיקה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. המל"ג קוראת למוסד ללמוד בעיון את מכלול המלצות הוועדה הבינלאומית המופיעות בדו"ח, לפעול ליישומן ולצרף עדכון למל"ג אודות התקדמות יישומן.
  3. הוועדה הבינלאומית התרשמה מאוד מהתוכנית להנדסת חשמל במכללת אורט בראודה ומעודדת את מחויבותה לפיתוח הזדמנויות לאוכלוסייה בצפון הארץ.
  4. המל"ג מבקשת מהמוסד להתייחס למספר נושאים מרכזיים המופיעים בדו"ח הוועדה ולדווח למל"ג בפירוט אודות יישומן של ההמלצות אשר מפורטות בסעיפים להלן, עד לתאריך 1.10.2018:

א.         חזון התוכנית:

על המוסד להמשיך בגישתם ובחזונם להוות סביבה אקדמית לתושבי הצפון. מומלץ לחזק את הקשרים עם תעשיינים באזור על מנת להמשיך ולהבטיח הזדמנויות לבוגרי התוכנית.

ב.         תוכנית הלימודים:

  1. יש לדווח למל"ג על השינויים שנעשו במסלולי הלימוד השונים.
  2. יש לערב את המורים מן החוץ בפעילות הנעשית במחלקה ובגיבוש תוכניות הלימוד.