16/07/19

דו"ח הוועדה הבינלאומית להערכת איכות בתחום תקשורת חזותית – שנקר. הנדסה. עיצוב. אמנות

בישיבתה ביום י"ג בתמוז תשע"ט (16.7.2019) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות והחליטה כלהלן:

 1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותה של פרופ' ננסי סקולוס על עבודתה היסודית והמעמיקה ועל הדו"ח שהגישה.
 2. המועצה מודה לשנקר . הנדסה. עיצוב. אמנות. על התייחסותו להמלצות הוועדה והפעולות שנקט ליישומן.
 3. המועצה מבקשת מהמוסד להתייחס לכלל הנושאים המופיעים בדו"ח הוועדה ולדווח למל"ג בפירוט אודות יישומן של ההמלצות אשר מפורטות להלן, עד לתאריך 30.06.2020:
  א. הגברת שיתוף הפעולה בין המחלקה לבין הנהלת המוסד, הן בפן הדיסציפלינרי והן המנהלי.
  ב. מיפוי והגדרת תוצרי למידה והוראה מפורטים לאורך כל תוכנית הלימודים.
  ג. הגדרה ותיעוד של קריטריונים עקביים להערכת עבודת הסטודנט כולל מתן הערכות בכתב לצד הערכה מספרית.
  ד. תמיכה וייעוץ לכל סטודנט במהלך התקדמותו לאורך מסלול הלימודים.
  ה. פעילות להגברת הגיוון באוכלוסיית הסטודנטים, הסגל האקדמי והסגל המנהלי, כולל מתן תמיכה מותאמת לצרכים הייחודיים של סטודנטים מהמגזרים השונים על מנת להבטיח את השלמת הלימודים האקדמיים בצורה מיטבית.