14/01/20

דו"ח הוועדה הבינלאומית להערכת איכות בתחום פיסיקה – אוניברסיטת תל-אביב

בישיבתה ביום י"ז בטבת תש"פ (14.1.2020) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת

המשנה להבטחת איכות  והחליטה כלהלן:

  1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של פרופ' סטיבן קאהן על עבודתה היסודית והמעמיקה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. המל"ג מודה לאוניברסיטת תל אביב על התייחסותה להמלצות הוועדה והפעולות שנקטה ליישומן.
  3. המל"ג קוראת למוסד להמשיך ולפעול ליישום כלל ההמלצות, בדגש על הגברת הגיוון בקרב הסטודנטים וחברי הסגל, שמירת קשרים עם בוגרי התואר, שיטות הוראה חלופיות, המבנה הארגוני של בית הספר והערכת סטודנטים לתארים מתקדמים.
  4. היישום המלא של המלצות הוועדה הבינלאומית ייבדק בסבב ההערכה הבא או בהתאם לצורך.