14/01/20

דו"ח הוועדה הבינלאומית להערכת איכות בתחום פיסיקה – האוניברסיטה העברית בירושלים

בישיבתה ביום י"ז בטבת תש"פ (14.1.2020) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות  והחליטה כלהלן:

  1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של פרופ' סטיבן קאהן על עבודתה היסודית והמעמיקה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. המל"ג מודה לאוניברסיטה העברית על התייחסותה להמלצות הוועדה והפעולות שנקטה ליישומן.
  3. המל"ג קוראת למוסד להמשיך ולפעול ליישום כלל ההמלצות, בדגש על עדכון קורסי המעבדות, בניית תוכנית חונכות לסטודנטים בתואר הראשון, והענקת מלגות לסטודנטים בתארים המתקדמים.
  4. היישום המלא של המלצות הוועדה הבינלאומית ייבדק בסבב ההערכה הבא או בהתאם לצורך.