14/01/20

דו"ח הוועדה הבינלאומית להערכת איכות בתחום פיסיקה – הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל

בישיבתה ביום י"ז בטבת תש"פ (14.1.2020) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות  והחליטה כלהלן:

  1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של פרופ' סטיבן קאהן על עבודתה היסודית והמעמיקה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. המל"ג מודה לטכניון על התייחסותו להמלצות הוועדה והפעולות שנקט ליישומן.
  3. המל"ג קוראת למוסד להמשיך ולפעול ליישום כלל ההמלצות, בדגש על הגברת הגיוון בקרב הסטודנטים וחברי הסגל, ועל גיוס ותמיכה בטכנאי/עובדי מעבדות.
  4. היישום המלא של המלצות הוועדה הבינלאומית ייבדק בסבב ההערכה הבא או בהתאם לצורך.