14/01/20

דו"ח הוועדה הבינלאומית להערכת איכות בתחום פיסיקה – מכון ויצמן למדע

בישיבתה ביום י"ז בטבת תש"פ (14.1.2020) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות  והחליטה כלהלן:

  1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של פרופ' סטיבן קאהן על עבודתה היסודית והמעמיקה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. המל"ג מודה למכון ויצמן על התייחסותו להמלצות הוועדה והפעולות שנקט ליישומן.
  3. המל"ג קוראת למוסד להמשיך ולפעול ליישום כלל ההמלצות, בדגש על הגברת הגיוון בקרב הסטודנטים וחברי הסגל, ועל גיוס חברי סגל חדשים בתתי תחומים שאינם נחקרים על ידי החוקרים הקיימים במכון.
  4. היישום המלא של המלצות הוועדה הבינלאומית ייבדק בסבב ההערכה הבא או בהתאם לצורך.