14/01/20

דו"ח הוועדה הבינלאומית להערכת איכות בתחום פיסיקה – אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

בישיבתה ביום י"ז בטבת תש"פ (14.1.2020) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות  והחליטה כלהלן:

  1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של פרופ' סטיבן קאהן על עבודתה היסודית והמעמיקה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. המל"ג מודה לאוניברסיטת בן גוריון על התייחסותה להמלצות הוועדה והפעולות שנקטה ליישומן.
  3. המל"ג קוראת למוסד להמשיך ולפעול ליישום כלל ההמלצות, בדגש על הגברת הגיוון בקרב הסטודנטים וחברי הסגל, שיפור תוכנית החונכות לסטודנטים לתואר שני, והגברת שיתוף הפעולה עם מכון בלאושטיין לחקר המדבר.
  4. המל"ג מבקשת מהמוסד להתייחס לנושאים מרכזיים המופיעים בדו"ח הוועדה ולדווח למל"ג בפירוט אודות יישומן של ההמלצות אשר מפורטות להלן, עד לתאריך 1.12.2020:
  • על המוסד והמחלקה להשלים את תהליך עדכון קורס המעבדה בשנה א' לתואר, הן מבחינת החומר הנלמד והן מבחינת הציוד.