14/01/20

דו"ח הוועדה הבינלאומית להערכת איכות בתחום פיסיקה – אוניברסיטת בר-אילן

בישיבתה ביום י"ז בטבת תש"פ (14.1.2020) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות  והחליטה כלהלן:

  1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של פרופ' סטיבן קאהן על עבודתה היסודית והמעמיקה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. המל"ג מודה לאוניברסיטת בר-אילן על התייחסותה להמלצות הוועדה והפעולות שנקטה ליישומן.
  3. המל"ג קוראת למוסד להמשיך ולפעול ליישום כלל ההמלצות, בדגש על הקצאת מרחב למבקרים בבניין הראשי לפיסיקה, מתן תמיכה וייעוץ לסטודנטים מאוניברסיטת שאנדונג, והגברת הגיוון בקרב חברי הסגל.
  4. המל"ג מבקשת מהמוסד להתייחס לנושאים מרכזיים המופיעים בדו"ח הוועדה ולדווח למל"ג בפירוט אודות יישומן של ההמלצות אשר מפורטות להלן, עד לתאריך 1.12.2020:
  • יש לגבש תוכנית פעולה ומהלכים שיוודאו טיפוח תפקיד סגן ראש המחלקה לטווח ארוך.