14/01/20

דו"ח הוועדה הבינלאומית להערכת איכות בתחום פיסיקה – אוניברסיטת אריאל בשומרון

בישיבתה ביום י"ז בטבת תש"פ (14.1.2020) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות  והחליטה כלהלן:

  1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של פרופ' סטיבן קאהן על עבודתה היסודית והמעמיקה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. המל"ג מודה לאוניברסיטת אריאל על התייחסותה להמלצות הוועדה והפעולות שנקטה ליישומן.
  3. המל"ג קוראת למוסד להמשיך ולפעול ליישום כלל ההמלצות, ובכללן הגדלת התקצוב לגיוס חברי סגל והרחבת הגיוון בקרב הסטודנטים וחברי הסגל.
  4. המל"ג מבקשת מהמוסד להתייחס לנושאים מרכזיים המופיעים בדו"ח הוועדה ולדווח למל"ג בפירוט אודות יישומן של ההמלצות אשר מפורטות להלן, עד לתאריך 1.12.2020:

א.         בהתאם למפורט בתגובת המוסד לדו"ח הוועדה, יש להקים ועדת היגוי לתכנית ולדווח על פעילותה, אשר תבחן בין השאר את חזון המחלקה, ניסוח תוכנית אסטרטגית רב-שנתית, תוכן תוכנית הלימודים ושמירה על סטנדרטים אקדמיים ראויים.

ב.         על המוסד לשקול מחדש את הצורך בפתיחת תוכנית לתואר שני בפיסיקה.