14/01/20

דו"ח הוועדה הבינלאומית להערכת איכות בתחום פיסיקה – האוניברסיטה הפתוחה

בישיבתה ביום י"ז בטבת תש"פ (14.1.2020) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות  והחליטה כלהלן:

  1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של פרופ' סטיבן קאהן על עבודתה היסודית והמעמיקה ועל הדו"ח שהגישה
  2. המל"ג מודה לאוניברסיטה הפתוחה על התייחסותה להמלצות הוועדה והפעולות שנקטה ליישומן.
  3. המל"ג קוראת למוסד להמשך לפעול ליישום כלל ההמלצות, בדגש על הגברת האינטראקציה בין חברי הסגל לסטודנטים.
  4. המל"ג מאמצת את המלצת הוועדה לפיה נכון להיום אין במחלקה מספר חברי סגל או גיוון תחומי מספק במסגרת התוכנית, ובשלב זה ממליצה למוסד שלא לפעול לפתיחת תכנית לתואר שני בפיסיקה בהמשך להצהרת המוסד על כוונה זו.
  5. המל"ג מבקשת מהמוסד להתייחס לנושאים מרכזיים המופיעים בדו"ח הוועדה ולדווח למל"ג בפירוט אודות יישומן של ההמלצות אשר מפורטות להלן, עד לתאריך 1.12.2020:

א.           על המוסד להעריך מחדש את אופי וסמכויות התפקיד של רכזי הקורסים.