28/11/17

דו"ח הוועדה הבינלאומית להערכת איכות בתחום הנדסת חשמל – אפקה, המכללה האקדמית להנדסה תל-אביב

בישיבתה ביום י' בכסלו תשע"ח (28.11.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות, והחליטה כלהלן:

  1. המל"ג מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של פרופ' אלן אופנהיים על עבודתה היסודית והמעמיקה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. המל"ג קוראת למוסד ללמוד בעיון את מכלול המלצות הוועדה הבינלאומית המופיעות בדו"ח, לפעול ליישומן ולצרף עדכון למל"ג  אודות התקדמות יישומן.
  3. הוועדה הבינלאומית התרשמה מאוד מהתוכנית להנדסת חשמל במכללה האקדמית אפקה, וציינה כי הנהגת המכללה והמחלקה ראויים לשבח על פיתוח וניהול תוכנית זו, ונגישותם לסטודנטים.
  1. המל"ג מבקשת מהמוסד להתייחס למספר נושאים מרכזיים המופיעים בדו"ח הוועדה ולדווח למל"ג בפירוט אודות יישומן של ההמלצות אשר מפורטות בסעיפים להלן, עד לתאריך 1.10.2018 :

א.        חזון התוכנית:

על המחלקה, בשיתוף עם ההנהלה הבכירה של המכללה, לקיים דיון מעמיק ולנסח את החזון ומטרות התוכנית להנדסת חשמל באופן עקבי תוך התייחסות לכלל התחומים המרכיבים את התוכנית לרבות מיקומו ואופיו של המחקר בתחום זה במוסד.

ב.         תוכנית הלימודים:

  1. יש להגדיל את מגוון המסלולים והקורסים המוצעים בלימודי הערב במכללה.
  2. מומלץ למוסד לקבוע מדיניות ברורה לגבי השתתפות בלימודים הסדירים עבור סטודנטים העובדים במהלך התואר.