14/01/20

דו"ח הוועדה הבינלאומית להערכת איכות בתחום פיסיקה – המרכז האקדמי לב

בישיבתה ביום י"ז בטבת תש"פ (14.1.2020) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות  והחליטה כלהלן:

  1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של פרופ' סטיבן קאהן על עבודתה היסודית והמעמיקה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. המל"ג מודה למרכז האקדמי לב על התייחסותו להמלצות הוועדה והפעולות שנקט ליישומן.
  3. המל"ג קוראת למוסד להמשיך ולפעול ליישום כלל ההמלצות, בדגש על הערכת שיטות לשילוב חברי סגל במחקר.
  4. המל"ג מבקשת מהמוסד להתייחס לנושאים מרכזיים המופיעים בדו"ח הוועדה ולדווח למל"ג בפירוט אודות יישומן של ההמלצות אשר מפורטות להלן, עד לתאריך 1.12.2020:

א.         יש לעדכן את תוכנית הלימודים כך שתתאים למקובל בתחום בעולם כתואר בפיסיקה, או לחלופין לעדכן את שם התוכנית לתואר בפיסיקה יישומית (Applied Physics).

ב.            יש לפתוח מחדש את תוכנית הלימודים המקבילה בפיסיקה בקמפוס טל לנשים.