28/11/17

דו"ח הוועדה הבינלאומית להערכת איכות בתחום הנדסת חשמל – אוניברסיטת אריאל

בישיבתה ביום י' בכסלו תשע"ח (28.11.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות, והחליטה כלהלן:

  1. המל"ג מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של פרופ' אלן אופנהיים על עבודתה היסודית והמעמיקה ועל הדו"ח שהגישה.
  1. המל"ג קוראת למוסד ללמוד בעיון את מכלול המלצות הוועדה הבינלאומית המופיעות בדו"ח, לפעול ליישומן ולצרף עדכון למל"ג אודות התקדמות יישומן.
  2. המל"ג מבקשת מהמוסד להתייחס למספר נושאים מרכזיים המופיעים בדו"ח הוועדה ולדווח למל"ג בפירוט אודות יישומן של ההמלצות אשר מפורטות בסעיפים להלן, עד לתאריך 1.10.2018. הדיווח יועבר לסוקר מטעם המל"ג.

א.        תוכנית אסטרטגית וחזון התוכנית:

  1. בעקבות המעבר של אריאל ממכללה לאוניברסיטה על המחלקה, בשיתוף עם ההנהלה הבכירה של המכללה, לקיים דיון מעמיק ולנסח את החזון, אסטרטגיה ותוכנית עבודה למעבר המחלקה מקנה מידה של מכללה לקנה מידה של אוניברסיטה. על תוכנית זו, לכלול שינויים לטווח קצר וארוך אשר יפרטו בבירור את היעדים אותם האוניברסיטה מציבה לעצמה בתחום וכיצד ניתן להשיגם.
  2. יש לעדכן את המל"ג לגבי התנהלותו והתייחסותו של הצוות שגויס ליישום המלצות הוועדה. לרבות התייחסות להמלצות בנוגע למבנה הסגל, תוכנית הלימודים, תנאי הקבלה של סטודנטים למחלקה וכיו"ב.

ב.         סגל:

יש לדווח למל"ג על ניסיונות הגיוס של סגל חדש כפי שמצויין בתגובת המוסד לדו"ח- לרבות שמותיהם, תחום ההתמחות שלהם ודרגת הבכירות שלהם.

ג.          תוכנית הלימודים:

  1. יש לפרט את השנויים במסלולי הלימוד בהתאם למספר חברי הסגל ומספר הקורסים הניתנים בהתאם לתגובת המוסד לדו"ח.
  2. מומלץ למוסד לקבוע מדיניות ברורה לגבי השתתפות בלימודים הסדירים עבור סטודנטים העובדים במהלך התואר.
  3. יש לפרט על המשך המאמצים הנעשים בחיזוק הקשרים עם התעשייה