28/11/17

דו"ח הוועדה הבינלאומית להערכת איכות בתחום הנדסת חשמל – אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

בישיבתה ביום י' בכסלו תשע"ח (28.11.2017) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות, והחליטה כלהלן:

  1. המל"ג מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של פרופ' אלן אופנהיים על עבודתה היסודית והמעמיקה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. המל"ג קוראת למוסד ללמוד בעיון את מכלול המלצות הוועדה הבינלאומית המופיעות בדו"ח, לפעול ליישומן ולצרף עדכון למל"ג אודות התקדמות יישומן.
  3. המל"ג מבקשת מהמוסד להתייחס למספר נושאים מרכזיים המופיעים בדו"ח הוועדה ולדווח לה בפירוט אודות יישומן של ההמלצות אשר מפורטות להלן, עד לתאריך 1.5.2018:

א.         המל"ג רואה באיחוד המחלקות להנדסת חשמל, הנדסה אלקטרו- אופטית והנדסת מערכות תקשורת, נושא עקרוני ומהותי לשמירת הרמה האקדמית של התחום במוסד. לפיכך, נדרש המוסד להגיש למל"ג תוכנית פעולה הכוללת לו"ז מפורט ליישומה, לשינוי המצב ולאיחוד שלוש המחלקות לכדי בית ספר אחד להנדסת חשמל ואלקטרוניקה.

ב.         יש לעדכן את תוכנית הלימודים בהתאם לאיחוד המחלקות כאמור לעיל.

ג.          הקמת מערכת משופרת לתמיכה הניתנת לסטודנטים מתקשים וחיזוק הליווי הניתן לסטודנטים אלה.