09/08/16

דו"ח הוועדה הבינלאומית להערכת איכות הלימודים במשפטים בקריה האקדמית אונו

בישיבתה ביום ה' באב תשע"ו (9.8.2016), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות והחליטה כלהלן:

  1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של פרופ' אד רוק על עבודתה היסודית והמעמיקה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. המועצה להשכלה גבוהה מברכת על דו"ח ההערכה של הוועדה הבינלאומית שבדקה את הפקולטה למשפטים בקריה האקדמית אונו, וקוראת למוסד לפעול בהתאם להמלצותיה.
  3. לדעת הוועדה הבינלאומית, התואר הראשון במשפטים בקריה האקדמית אונו, אינו משיג את מטרותיו; ישנה סכנה כי כמות הסטודנטים הגדולה פוגעת באיכות האקדמית של התוכנית.
  4. המועצה להשכלה גבוהה מביעה דאגה עמוקה לתוכנית הלימודים במוסד לאור המלצות וועדת ההערכה.
  5. המועצה להשכלה גבוהה מבקשת מהמוסד להתייחס בכובד ראש למספר נושאים מרכזיים המופיעים בדו"ח הוועדה:

א.   על המוסד להראות כי הוא עומד בהחלטת המל"ג בנוגע ללימודי משפטים המגדירה יחס סגל סטודנטים 1:80. ככל שהמוסד אינו עומד בכך עליו לבצע את כל השינויים הנדרשים כדי לעמוד בכך ולהשלימם לא יאוחר מתום שנת הלימודים תשע"ז.

ב.   החל משנת הלימודים תשע"ח על בית הספר למשפטים להציע לסטודנטים סמינרים בקבוצות קטנות, עד 25 סטודנטים בסמינר, שבמסגרתם יחויבו לערוך מחקר משפטי בפסיקה ובספרות, ולהגיש עבודת מחקר עצמאית ראויה אשר תוצג בכיתה על ידי הכותב ויתקיים בה דיון. כל תלמיד יחויב לבחור בלפחות סמינר אחד במתכונת האמורה.

ג.    במקצועות הבחירה לא יעלה מספר התלמידים הממוצע על 100 סטודנטים בקורס.

ד.   משקל נקודות הזכות בקורסי הבחירה לא יפחת מ-15% מהיקף נקודות הזכות הכולל ללימודי התואר. (בניכוי סמינרים).

ה.   על המוסד לעמוד בדרישה לפיה בסמסטר לימודים, גם אם הוא נמשך פחות משלושה עשר שבועות, היקף הלימודים יעמוד בקירוב על זה הנדרש בסמסטר בן שלושה עשר שבועות ,כמקובל במוסדות אחרים המקיימים לימודי משפטים.

ו.    חוזי ההעסקה של הסגל הליבתי במוסד יהיו לתקופה של שלוש שנים למעט העסקה ראשונה.

6. בהמשך לאמור בסעיף 5 לעיל על המוסד להמציא עד ליום 1 לנובמבר 2016 החלטה של המוסדות המוסמכים במוסד המאשרת כי תוכנית הלימודים בשנת הלימודים תשע"ח תאמץ את כל השינויים הנדרשים על מנת ליישם את כל סעיפי החלטת המועצה כאמור לעיל. כמו כן יומצא דו"ח מפורט על היערכות המוסד ליישום החלטת המועצה כאמור לעיל.