15/11/16

דו"ח הוועדה הבינלאומית להערכת איכות לימודי תוכנית ה-MBA בטכניון – מכון טכנולוגי לישראל

בישיבתה ביום י"ד בחשון תשע"ז, אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת המשנה להבטחת איכות והחליטה כלהלן:

  1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של פרופ' ראסל וינר על עבודתה היסודית והרחבה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. המועצה מברכת על דו"ח ההערכה של הוועדה הבינלאומית שבדקה את בית הספר למינהל עסקים בטכניון, וקוראת למוסד לפעול בהתאם להמלצותיה.
  3. המועצה רושמת לפניה כי הוועדה הבינלאומית התרשמה מאיכות הסגל והסטודנטים בתוכנית.
  4. המועצה מתייחסת בכובד ראש למספר נושאים מרכזיים המופיעים בדו"ח הוועדה ומפורטים להלן:

א.         תוכנית ה-MBA במתכונתה הנוכחית בטכניון, אינה משקפת נאמנה את רמתו האקדמית הגבוהה של המוסד.

ב.         בתוך השנתיים הקרובות על המוסד להחליט האם ברצונו להקים בית ספר למינהל עסקים תוך הרחבה ושיפור התוכנית המוצעת כיום.

1)         אם יוחלט שלא להקים בית ספר למינהל עסקים, מומלץ כי תוכנית ה-MBA תבוטל, וכי המחלקה תוכל להציע לימודים מצומצמים יותר (שלא לתואר).

2)         אם יוחלט להקים בית ספר למינהל עסקים:

  • יהיה על המוסד לנסח תוכנית אסטרטגית, המבוססת על תוכניות במוסדות דומים ברמה עולמית.
  • יהיה על המוסד להגדיל את מספר חברי הסגל בתחום, באופן רוחבי, ובעיקר בשיווק, מימון וחשבונאות.
  1. המוסד מתבקש להתייחס להמלצות אשר פורטו בסעיף 4 לעיל ולדווח למל"ג בפירוט אודות יישומן, עד לתאריך 01.11.2017.