28/06/16

דו"ח הוועדה הבינלאומית להערכת איכות לימודי המשפטים במכללת שערי משפט

בישיבתה ביום כ"ב בסיון תשע"ו (28.6.2016) אימצה המל"ג את המלצת ועדת המשנה להבטחת איכות בעניין דו"ח הוועדה הבינלאומית להערכת איכות לימודי המשפטים במכללת שערי משפט, והחליטה כלהלן:

  1. המל"ג מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של פרופ' אד רוק על עבודתה היסודית והמעמיקה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. המל"ג מברכת על דו"ח ההערכה של הוועדה הבינלאומית שבדקה את הפקולטה למשפטים במכללת שערי משפט, וקוראת למוסד לפעול בהתאם להמלצותיה.
  3. המל"ג מבקשת מהמוסד להתייחס בכובד ראש למספר נושאים מרכזיים המופיעים בדו"ח הוועדה ולדווח למל"ג בפירוט אודות יישומן של ההמלצות אשר מפורטות בסעיפים א-ב להלן, עד לתאריך 01.03.2017.

א.         על המכללה לא לאפשר לאף סטודנט ללמוד יותר משמונה שעות לימוד ביום.

ב.         יש להגביל את גודל הכיתות ל-150 סטודנטים.

  1. בנוסף להמלצות הנ"ל המל"ג מתייחסת למספר המלצות של הוועדה הבינלאומית וממליצה למוסד לפעול ליישם את ההמלצות הבאות:

א.         על המרכז האקדמי שערי משפט לעשות מאמצים גדולים לגייס חברי סגל נוספים לתוכנית במשפטים.

ב.         על המרכז האקדמי שערי משפט לפעול להגדלת המעורבות של חברי סגל בחיי הפקולטה דרך שיתופם בקבלת החלטות וחשיפתם למידע רלוונטי רב יותר. וזאת בכדי ליצור רמת אמון גבוהה יותר בין חברי הסגל למוסד.

ג.          על המרכז האקדמי שערי משפט לפתח קורסים המאפשרים לימוד בקבוצות קטנות, כולל סמינרים, קורסי בחירה וסדנאות. בקורסים אלה יש לדרוש חובת נוכחות של הסטודנטים והגשת משימות בכתב.

ד.         על המרכז להקדיש תשומת לב רבה יותר לשיפור כישורי הביטוי בכתב ובעל פה של הסטודנטים.