15/11/16

דו"ח הוועדה הבינלאומית להערכת איכות לימודי הנדסת תוכנה באפקה – המכללה האקדמית להנדסה בתל-אביב

בישיבתה ביום י"ד בחשון תשע"ז, אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת המשנה להבטחת איכות והחליטה כלהלן:

  1. ועדת המשנה להערכת איכות והבטחתה, מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של פרופ' דיויד פרנס על עבודתה היסודית והרחבה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. ועדת המשנה מאמצת את דו"ח ההערכה של הוועדה הבינלאומית שבדקה את המחלקה להנדסת תוכנה באפקה – המכללה האקדמית להנדסה בתל-אביב, וקוראת למוסד לפעול בהתאם להמלצותיה.
  3. בתוך שלוש שנים, על המוסד להתאים את תוכנית הלימודים בהנדסת תכנה למתווה שנקבע בנושא ואושר במל"ג בישיבתה ביום 27.9.2016.
  4. על המוסד והמחלקה לפעול באופן מיידי ליישומן של ההמלצות הבאות:

א.         למנות ועדה מקצועית בתחום הנדסת תוכנה, שתכלול גם מומחים מחוץ למוסד. הוועדה תסייע למוסד לעדכן את תוכנית הלימודים בהנדסת תוכנה ותפקח על ביצועה.

ב.         לעדכן את תוכנית הלימודים בהנדסת תוכנה ולכלול בה קורסים ונושאי לימוד כפי שמפורט בדו"ח הוועדה. יש לכתוב סילבוסים מעודכנים לכל הקורסים בתחום הנדסת תוכנה; הסילבוסים ייכתבו במתכונת אחידה ויפרטו את נושאי הלימוד כראוי.

ג.          במסגרת עדכון התוכנית יוגדרו מחדש גם מבנה פרויקט הגמר והדרישות מהסטודנטים.

ד.         על המוסד לגייס חברי סגל  בכירים שהתמחותם בהנדסת תוכנה.

  1. המוסד מתבקש להתייחס להחלטות אלה ולדווח למל"ג בפירוט אודות יישומן של כל ההמלצות שפורטו בסעיף 4 א-ד לעיל, עד לתאריך 1.3.2017.
  2. על המוסד והמחלקה להתייחס בנוסף להמלצת הוועדה המשמעותית המתייחסת לעידוד פעילות מחקרית, ובכלל זה פרסום מאמרים בכתבי עת והשתתפות פעילה של חברי הסגל בכנסים בתחום הנדסת תוכנה. מומלץ למוסד לגבש תוכנית לעידוד הפעילות המחקרית.