15/11/16

דו"ח הוועדה הבינלאומית להערכת איכות לימודי הנדסת תוכנה בטכניון – מכון טכנולוגי לישראל

בישיבתה ביום י"ד בחשון תשע"ז, אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצות ועדת המשנה להבטחת איכות והחליטה כלהלן:

  1. המועצה להשכלה גבוהה מודה לוועדת ההערכה הבינלאומית בראשותו של פרופ' דיויד פרנס על עבודתה היסודית והרחבה ועל הדו"ח שהגישה.
  2. המועצה להשכלה גבוהה מאמצת את דו"ח ההערכה של הוועדה הבינלאומית שבדקה את התוכנית להנדסת תוכנה בטכניון, וקוראת למוסד לפעול בהתאם להמלצותיה.
  3. בתוך שלוש שנים, על המוסד להתאים את תוכנית הלימודים בהנדסת תכנה למתווה שנקבע בנושא ואושר במל"ג בישיבתה ביום 27.9.2016.
  4. על האוניברסיטה והמחלקה להנדסת תוכנה לפעול ולדווח על יישומן של ההמלצות הבאות:

א.         על המוסד להקפיד על הפרדה ברורה בין התוכנית להנדסת תוכנה והתוכנית למדעי המחשב.

ב.         יש להגדיר את מטרות התוכנית בהנדסת תוכנה לאור המלצות הוועדה ולעדכן אותה  בהתאם לכך.

ג.          על המוסד למנות ועדת לימודים/ועדת היגוי לתוכנית, שתכלול גם מומחים חיצוניים בהנדסת תוכנה. הוועדה תפקח על הכנת תוכנית הלימודים המעודכנת  ובכלל זה סילבוסים מפורטים של הקורסים – כל זאת לאור ההמלצות המפורטות בדו"ח הוועדה.

ד.         על הפקולטה להגדיר מחדש את מבנה פרויקט הגמר ואת הדרישות מהסטודנטים, כמפורט בדו"ח הוועדה.

ה.         על המוסד לגייס חברי סגל חדשים שתחום התמחותם/מחקרם הוא הנדסת תוכנה. גם בראש התוכנית צריך לעמוד חבר סגל בעל מומחיות בתחום זה.

  1. המוסד מתבקש להתייחס להחלטות אלה ולדווח למל"ג בפירוט אודות יישומן של כל ההמלצות שפורטו בסעיף 4 א-ה לעיל, עד סוף שנה"ל תשע"ז.